Механичар за гасо и пнеумоенергетска постројења

Механичар за гасо и пнеумоенергетска постројења током школовања се оспособљава за:

  • Иинсталисање гасне опреме и уређаја
  • Постављање нове инсталације у мрежама по пројекту
  • Припрема и тестирање за пуштање у рад итд.

Да би се успешно бавио послом, механичар за гасо и пнеумоенергетска постројења треба да поседује практичну интелегенцију и смисао за детаље.
Након завршетка свог школовања, могу се запослити у свим предузећима која се баве гасном техником. У свом раду могу се специјализовати, дошколавати за атестираног заваривача, или наставити своје школовање на некој вишој техничкој школи.
Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

 

Општеобразовни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Srpski jezik 3 2 2
Strani jezik 2 2 2
Istorija 3    
Geografija 2    
Muzička umetnost   1  
Likovna kultura   1  
Ustav i prava građana     1
Fizičko vaspitanje 2 2 2
Matematika 3 2 2
Računarstvo i informatika 2    
Ekologija i zaštita životne sredine 1    

 

Стручни предмети
naziv predmeta nedeljni fond časova
  1. godina 2. godina 3. godina
Hemija i mašinski materijali 2    
Tehnička fizika 2    
Tehničko crtanje 3    
Mehanika 3    
Osnove elektrotehnike   2  
Mašinski elementi   2 2
Tehnologija obrade   2  
Organizacija rada     2
Osnove energetike   2  
Termodinamika i hidraulika   2  
Osnove tehnike mer. i automatizacije   2  
Gaso i pneumoenerg. postrojenja   2 4
Praktična nastava 4 7 14