eltehracЕлектротехничар рачунара

У оквиру образовног профила електротехничар рачунара школују се стручњаци за рад на свим местима где се примењују рачунари.
Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:

  • Руковање рачунарским системима,
  • Одржавање рачунарских система, локализација и отклањање кварова
  • Пројектовање софтвера

Могућност запослења је велика с обзиром на велики развој рачунарске технике, увођења рачунара у индустрију, повезивања јавних предузећа (СУП, библиотека, универзитет и сл.) у оквиру глобалних рачунарских мрежа итд.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

 

ПЛАН ПРЕДМЕТА за ученике који су се уписали до 2017 године (у школској 2019/2020 то су III-2 и IV-1 и IV-2):

Општеобразовни предмети
назив предмета недељни фонд часова
  1. година 2.година 3.година 4.година
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни јазик 2 2 2 2
Историја 2 2    
Географија 2      
Музичка уметност 1      
Ликовна култура   1    
Социологија     2  
Устав и права грађана       1
Филозофија       2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Рачунарство и информатика 2      
Физика 2 2    
Хемија 2      
Биологија 2      
         
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1

 

 

Стручни предмети
назив предмета недељни фонд часовa
  1.година 2.година 3.година 4.година
Основе електротехнике 3+1 3    
Рачунарска графика и мултиедија 0+2      
Електротехнички материјали   1    
Примена рачунара у електротехници   0+2    
Електрична мерења   1+1    
Мерења у електроници     2+1  
Електроникa 1   3+1    
Eлектроникa 2     2+1  
Дигитална електроника     2+1  
Економика и организација предузећа       2
Програмирање   1+1 2+2 2+2
Рачунари     2+1 3+2
Eлектроенергетика     2 2
Рачунарске мреже и комуникације       2+1
Основе аутоматског управљања       3+1
Практична настава 0+2 0+2    

 


НОВО !!!

 ПЛАН ПРЕДМЕТА за ученике који се уписују од 2018 године (у школској 2019/2020 то су I-2 и II-2)::

Општеобразовни предмети
назив предмета недељни фонд часова
  1. година 2.година 3.година 4.година
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни јазик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2      
Историја 2      
Географија   2    
Хемија 2      
Ликовна култура 1      
Биологија 2      
Социологија са правима грађана       2
         
 ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
         
Изборни предмет (који бира ученик)     2 2
         
Листа могућих изборних предмета:        
1. Музичка култура*     1 1
2. Екологија и заштита животне средине*     1 1
3. Изабрана поглавља математике     2 2
4. Историја (одабране теме)*     2 2
5. Физика     2 2
6. Логика са етиком*     2 2

НАПОМЕНА: * Ученик бира изборни предмет само једном у току школовања

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника за образовне профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике може се преузети кликом на ЛИНК.

 

Стручни предмети
назив предмета недељни фонд часовa
  1.година 2.година 3.година 4.година
Физика 2 2    
Основе електротехнике 3+1 2+1    
Рачунарска графика и мултиедија 0+2      
Увод у архитектуру рачунара 2+0      
Рачунарски хардвер   0+2    
Електроника   2+1 2+1  
Софтверски алати   0+2 0+2  
Оперативни системи   0+3 0+3  
Програмирање   0+2 0+2 0+3
Микроконтролери и микрорачунари     1+2 2+2
Рачунарске мреже     2+1  
Рачунарска логика     2+1  
Одржавање рачунарских система       0+3
Рачунари у системима управљања       1+2
Техничка документација       0+2
Предузетништво       0+2
Практична настава 2 2    
         
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        
Изборни предмет (бира ученик)     2+0 2+0
         
Листа изборних предмета        
1. Електроенергетика     2  
2. Пословне комуникације *     2 2
3. Алати за управљање садржајем на интернету       2
4. Управљање пројектима       2

НАПОМЕНА: * Ученик бира изборни предмет само једном у току школовања

ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника за образовне профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике може се преузети кликом на следећи ЛИНК.