Електротехничар енергетике

У оквиру образовног профила електротехничар енергетике школују се ученици за обављање следећих послова:

  • Учешће у пројектовању трафо-станица
  • Учешће у пројектовању електричних мрежа ниског и високог напона
  • Учешће у пројектовању електричних инсталација
  • Рад у испитним лабараторијама
  • Мерење и контола заштите уземљења
  • Одржавање и ремонт електричне опреме, мрежа и постројења

Електротехничар енергетике се може запослити у свим гранама индустрије, електродистрибуцији, пројектним организацијама електро струке и електросервисима.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

 


 

ПЛАН ПРЕДМЕТА за ученике који су се уписали до 2017.године:

  1.година 2.година 3.година 4.година
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Историја 2 2    
Географија 2      
Музичка уметност 1      
Ликовна култура   1    
Социологија     2  
Устав и права грађана       1
Филозофија       2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Рачунарство и информатика 0+2      
Физика 2 2    
Хемија 2      
Биологија 2      
         
ИЗБОРНИ ПРОГРАМ
       
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Општеобразовни предмети

 

  1.година 2.година 3.година 4.година
Основе електротехнике 3+1 3    
Техничко цртање са нацртном геометријом 0+2      
Примена рачунара у електротехници   0+2    
Електрична мерења   2+1    
Електроника у енергетици     3+1  
Mерења у електроенергетици     2+1  
Основе машинства   2    
Економика и организација предузећа       2
Електричне инсталације и осветљење   2 2+1  
Eлектричне машине     2+1 2+1
Електричне мреже     2 2+1
Електрична постројења     2 2+1
Пројектовање електричних инсталација и осветљења       0+2
Основе аутоматског управљања       2+1
Oбновљиви извори енергије       2
Практична настава 2 2 2  
Стручни предмети

 


 

НОВО!!!

ПЛАН ПРЕДМЕТА за ученике који се уписују од 2018.године:

  1.годинa 2.годинa 3.годинa 4.годинa
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика   3 3 3
Рачунарство и информатика 2      
Историја 2      
Географија 2      
Хемија 2      
Ликовна култура 1      
Биологија   2    
Filozofija        
Социологија са правима грађана     2  
       
ИЗБОРНИ ПРОГРАМ        
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмет     2 2
         
Листа изборних предмета:        
1. Музичка култура *     1 1
2. Екологија и заштита животне средине *     1 1
3. Изабрана поглавља математике     2 2
4. Историја (одабране теме) *     2 2
5. Физика     2 2
6. Логика са етиком *     2 2
Општеобразовни предмети

НАПОМЕНА: * Ученик бира изборни предмет једном у току школовања

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника за образовне профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике може се преузети кликом на ЛИНК.

 

  1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Физика 2      
Основе електротехнике 3+1 3    
Основе машинства 2      
Увод у електроенергетику   2    
Софтверски алати у електроенергетици   0+2    
Електриччна мерења   2+1    
Електроника     2+1  
Електричне инсталације и осветљење   2 0+2  
Мерења у електроенергетици     0+2  
Енергетска електроника     2+1  
Електричне машине     2+1 2+1
Електроенергетски водови     2 2+1
Електроенергетска постројења     2 2+1
Предузетништво       0+2
Техничка документација       0+2
 Основе система управљања       2+1
Практична настава 4 4 3 3
         
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ        
Изборни предмет     2+0 2+0
         
Листа изборних предмета:        
1. Тржиште електричне енергије     2  
2. Кабловска техника     2  
3. Термички и расхладни уређаји     2  
4. Управљање електромоторним погоном       2
5. Напредне електроенергетске мреже       2
6. Обновљиви извори енергије       2
Стручни предмети

ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника за образовне профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике може се преузети кликом на следећи ЛИНК.