početna strana škola obrazovanje e-znanje vesti galerija fotografija kontakt društvo za obnovljivu energiju
OBRAZOVANJE

● Redovno školovanje
Elektrotehnika
- Elektrotehničar računara
- Elektrotehničar automatike
- Elektrotehničar energetike
- Elektroinstalater
- Elektromeh. za term. i rash. uređaje
- Autoelektričar
Mašinstvo i obrada metala
- Maš. teh. za komp. konstruisanje
- Automehaničar
- Meh. gaso i pneumoen. postrojenja
- Bravar
Inovacije u nastavi
Stručno usavršavanje
● Vanredno školovanje
- Smerovi za prekvalif. i dokvalifikaciju
- Ispitni rokovi
● Visoko obrazovanje
- Upis
Vanredno školovanje - smerovi i uslovi upisa
Sva navedena zanimanja u redovnom školovanju postoje i kao opcija u vanrednom školovanju, dok u vanrednom školovanju postoje još i sledeći obrazovni profili:

U elektrotehnici:

devet zanimanja IV stepena:

1. Elektrotehničar elektronike
2. Elektrotehničar telekomunikacija
3. Elektrotehničar elektromotornih pogona
4. Elektrotehničar radio i video tehnike
5. Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje
6. Elektrotehničar računara
7. Elektrotehničar automatike
8. Elektrotehničar energetike
9. Elektrotehničar procesnog upravljanja

tri zanimanja III stepena:

1. Monter telekomunikacionih mreža
2. Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje
3. Autoelektričar
4. Elektroinstalater
5. Elektromonter mreža i postrojenja
6. Elektromehaničar za mašine i opremu

U mašinstvu i obradi materijala:

dva zanimanja IV stepena:

1. Tehničar mašinske energetike
2. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

tri zanimanja III stepena:

1. Zavarivač
2. Mehaničar grejne i rashladne tehnike
3. Operator mašinske obrade
4. Automehaničar
5. Zavarivač
6. Mašinbravar
7. Mehaničar gaso i pneumoenergetskih postrojenja

Škola vrši prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u navedenim područjima rada. Takođe, škola obrazuje kadrove u V stepenu (specijalizacija) i to:

Elektrotehnika

1. Elektroenergetičar za električne instalacije
2. Elektrotehničar specijalista za automatiku
3. Autoelektričar specijalista
4. Elektromonterski operator specijalista za električne mreže i postrojenja
5. Elektroenergetičar specijalista za električne mašine i opremu
6. Elektrotehničar specijalista za termičke i rashladne uređaje
7. Tehničar specijalista za izradu energetskih kablova
8. Tehničar specijalista za izradu telekomunikacionih kablova
9. Elektrotehničar specijalista za telekomunikacione mreže
10. Elektrotehničar specijalista za računarsku opremu
11. Elektrotehničar specijalista za pogonsku opremu
12. Serviser personalnih računara
13. Elektrotehničar specijalista za komutacione uređaje
14. Elektrotehničar specijalista za sistem prenosa
15. Elektroenergetičar za upravljanje i zaštitu energetskih postrojenja
16. Elektroenergetičar za liftove i pokretne stepenice

Mašinstvo i obrada metala

1. Automehaničar specijalista
2. Bravar specijalista
3. Zavarivač specijalista
4. Instalater grejanja i klimatizacije
5. Mehaničar gaso i pneumoenergetskih postrojenja
6. Mehaničar termoenergetskih postrojenja
7. Autolimar
8. Metalostrugar specijalista

Dokumenta potrebna za upis venrednog školovanja - specijalizacije:

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Overene kopije svedočanstava dosadašnjeg školovanja
3. Overene kopije diploma stečenih dosadašnjim školovanjem
4. Za specijalizaciju potrebna je i potvrda o radu u struci najmanje dve godine

Pri upisu se popunjava molba na osnovu koje se zajedno sa celokupnom dokumentacijom izdaje rešenje o broju i nazivu predmeta koje treba položiti!

Formular za upis (.pdf i .doc ) i prijavu ispita ( .pdf i .doc ) možete preuzeti i ovde i popunjene predati u školi. Takođe, sve željene prijave, sa skeniranom odgovarajućom uplatnicom, možete poslati na e-mail adresu jelena.vracar@stsmihajlopupin.edu.rs i oni će biti obrađeni kao da ste ih lično doneli u školu. Za detaljnija uputstva možete nas kontaktirati na telefon 025/729-326.

početna škola obrazovanje vesti linkovi kontakt